DHMİ-4-Yüksek Gerilim XLPE Enerji Kabloları

Bu şartname, en yüksek sistem gerilimi 42 kV ve daha aşağı olan Yüksek gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere satın alınacak çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı enerji kablolarının teknik özelliklerini ve temin koşullarını kapsar.

Enerji kablolarının tipleri ve teknik özellikleri projede belirtilmiştir.

Standartlar

Bu şartname kapsamındaki enerji kablolarının tasarım, yapım ve deneyleri aşağıdaki standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

TS IEC 60502-2/TS 11178                             Anma gerilimi 1 kV ‘tan 30 kV ‘a kadar ekstrüzyonla

yapılmış katı dielektrik yalıtkanlı enerji kabloları

TS IEC 60228                                                            Yalıtılmış kabloların iletkenleri

TS IEC 60060                                                            Yüksek gerilim deney yöntemleri

TS IEC 60230/TS 9626                                              Kablo ve aksesuarlarının darbe gerilimi deneyleri

TS IEC 60811/TS 7201-7204, TS 7421-7424            Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri için

ortak deney yöntemleri

EDF-HN-33-S-52                                                       Metalik olmayan polimerik zırhlı kablolarda mekanik

darbe deneyi

TS IEC 60840/TS 10382                                Anma gerilimi 30 kV’tan büyük ekstrüzyonla yapılmış

yalıtkanı olan enerji kablolarının deneyleri

TS IEC 60885-2/TS 7321                                           Elektrik kabloları için elektriksel deney yöntemleri

Kısım 2: Kısmi boşalma deneyleri

VDE 0472/811                                                           Kablo, tel ve bükülgen kordonların deneyleri;

Bölüm 811: Boylamasına su geçirmezlik

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar kullanılmışsa bunların Türkçe ya da İngilizce kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu enerji kabloları aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.

BİNA İÇİ (DAHİLİ)               BİNA DIŞI (HARİCİ)

– Ortam Sıcaklığı

. en az                                       :                  -25 0C                                     -25 0C

. en çok                                     :                  +40 0C                                    +45 0C

. 24 saat içinde ortalama           :      +35 0C ‘nin altında                  +35 0C ‘nin altında

– Toprak özgül termik direnci    :                    –                                                          1.0 Km/W

– En yüksek güneş ışınımı          :                   –                                                          500 W/m2

– Sistem koşulları

. Topraklama                            :Doğrudan veya direnç üzerinden topraklı  nötr sistemi

. Faz toprak arızalarının

temizlenme süresi                  : <1 dakika (Kategori A)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel

Bu şartname kapsamındaki kablolar bir veya üç damarlı, bakır iletkenli, çapraz bağlı polietilen yalıtkanlı, bakırdan metal siperli, zırhlı veya zırhsız, PVC veya polietilen dış kılıflı olacaktır.

Anma gerilimleri Uo/U(Um) : 3,5/6(7,2)-5,8/10(12)-8,7/15(17,5)-20,3/35(42) kV.

Burada,

Uo :Kablonun tasarımlandığı gerilim için faz iletkeni ile toprak veya metal  siper arasındaki şebeke frekanslı anma gerilimidir.

U :Kablonun tasarımlandığı gerilim için iki faz iletkeni arasındaki şebeke frekanslı anma      gerilimidir.

Um :Kablo ve diğer ilgili teçhizatın kullanılabileceği en yüksek sistem  gerilimidir.

Yapısal Özellikler

İletken

İletken, Malzeme Listesine göre, tavlanmış, çıplak, yuvarlak, elektrolitik bakır tellerden burularak yapılacak ve TS IEC 60228’deki “Class 2″ye uygun olacaktır.

İletkenin anma kesiti, direnci ve minimum tel sayısı TS IEC 60228’deki değerlere uygun olacaktır.

İç Yarı İletken Siper

İletkenin üzerinde, yarı iletken bir bileşikten ekstrüzyonla yapılmış bir siper bulunacaktır.

Kullanılan malzeme kablonun iletkeni ve yalıtkan kılıfı ile uyumlu olmalı, izin verilen işletme sıcaklığı yalıtkanınkine eşit veya daha büyük olmalıdır. iç yarı iletken malzemenin özdirenci, eskitmeden önce ve sonra, 90 ± 2 0C sıcaklıkta 1000 Wm ‘yi geçmemelidir.

İç yarı iletken siperin yüzeyi düzgün olmalı ve yalıtkan kılıfın içine doğru çıkıntılarının (düzensizliğin) yüksekliği (h) 0,080 mm’yi geçmemelidir. Ayrıca, çıkıntının yüksekliği (h) 0,040 mm ‘den büyük olduğunda, çıkıntının tabanı (b) ile yüksekliği (h) arasındaki oran (b/h) en az 3 olmalıdır.

Yalıtkan Kılıf

Yalıtkan kılıf, yüksek saflıkta çapraz bağlı polietilenden ekstrüzyonla yapılmış olacaktır.

Ekstrüzyondan sonra yalıtkanın çapraz bağlama işlemi yüksek sıcaklık ve basınçtaki buhar ortamında yapılmayacak, bu imalat tekniğiyle üretilen kablolar için verilen teklifler reddedilecektir.

Yalıtkan kılıfın iç yüzeyi düzgün olmalıdır. Bunun iç yarı iletken siperin içine doğru çıkıntılarının (düzensizliklerin) yüksekliği (h) 0,2 mm ‘yi geçmemelidir.

Yalıtkan kılıfın içindeki yabancı özellikte boşluk (hava kabarcığı) ve kirliliğin (değişik malzeme) boyutları (b) 0,05 mm ‘den, içindeki nem miktarı 200 ppm ‘den fazla olmamalıdır.

Yalıtkan kılıfın anma et kalınlığı, yarı iletken siper kalınlıkları hariç olmak üzere 3,5/6 ila 8,7/15 kV ‘luk kablolar için TS IEC 60502’de ilgili gerilim ve kesite göre çapraz bağlı polietilen için verilen değerlere eşit veya daha büyük olacak, 20,3/35 kV ‘luk kabloların her kesiti için 9,0 mm olacaktır. Ölçme sonucu bulunacak ortalama kalınlık belirtilen anma değerinden daha küçük olmayacaktır.

Bununla birlikte, herhangi bir yerdeki et kalınlığı, belirtilen anma et kalınlığından ancak    (0,1 mm + belirtilen anma değerinin %10’u) kadar daha küçük olabilir.

Dış Yarı İletken Siper

Yalıtkan kılıfın üzerinde, yarı iletken bir bileşikten ekstrüzyonla yapılmış bir siper bulunacaktır.

Kullanılan malzeme kablonun yalıtkanı ve diğer bileşenleri ile uyumlu olmalı, izin verilen işletme sıcaklığı yalıtkanınkine eşit veya daha büyük olmalıdır.

Yarı iletken malzemenin özdirenci, eskitmeden önce ve sonra, 90±2 0C sıcaklıkta 500 Wm ‘yi geçmemelidir.

Dış yarı iletken siperin kalınlığı 0,3 mm ‘den az, 0,6 mm ‘den fazla olmamalıdır. Bu kılıfın üzerinde yarı iletken bez veya kâğıttan ayrıca bir sargı bulunabilir.

İç yarı iletken siper, yalıtkan ve dış yarı iletken siper üçlü simültane ekstrüzyon tekniği ile yapılacaktır. Nem, kirlilik ve benzeri koşullara karşı gerekli önlemler alınmak kaydıyla ekstrüzyon, birbirine yakın birden fazla ekstrüderle art arda aynı anda yapılabilir.

Metal Siper

Dış yarı iletken siperin üzerinde elektrolitik bakır tellerden ve/veya şeritlerden yapılmış bir metal siper bulunacaktır. Bakır tellerden yapılmış metal siperin üzerinde, bunların dağılmasını önlemek için bir veya daha fazla tutucu bakır şerit kullanılacaktır.

Metal siperin geometrik kesiti TS 11178’deki değerlerden daha küçük olmayacaktır. Üç damarlı kablolarda damarların metal siperleri birbirleriyle elektriksel olarak temas etmelidir. Siperi oluşturan bakır tel veya şeritlerin 20 0C ‘deki özgül dirençleri 0,01786 ohm.mm2/m ‘den büyük olmamalıdır.

Damarların Burulması, Dolgu ve Ayırıcı Kılıf

Üç damarlı kablolar kendileri bir burulmaya uğramadan birlikte burularak sarılacak ve damarların aralarındaki boşluklar uygun bir malzeme ile dolgulanarak silindir biçimine sokulacaktır. Dolgu maddesi kablo işletme sıcaklığına uygun ve yalıtkanı olumsuz şekilde etkilemeyecek özellikte olacaktır.

Dolgu maddesinin üzerinde özellikleri TS IEC 60502’de ST2 olarak anılan malzemeye uygun PVC esaslı bir bileşikten yapılmış bir ayırıcı kılıf bulunacaktır. Bu kılıfın anma et kalınlığı TS IEC 60502 madde 11.10’a uygun olacaktır.

Metalik veya Metalik Olmayan Polimerik Zırh

Üç damarlı kabloların ayırıcı kılıflarının üzerinde, yassı veya yuvarlak galvanizli çelik tellerden yapılmış metalik veya polimerik malzemeden yapılmış metalik olmayan bir zırh bulunacaktır.

Metalik zırh tellerin üzerinde bunların dağılmasını önlemek için galvanizli çelik şeritten yapılmış ve helis şeklinde sarılmış bir veya iki tutucu sargı bulunacaktır. Metalik zırhın yapısı ve zırhını oluşturan tel ve şeritlerin boyutları, galvaniz kalınlıkları ve diğer özellikleri TS 11178’e göre olacaktır. Bir damarlı kablolarda metalik zırh bulunmasına gerek yoktur.

Metalik zırh malzemesi seçilirken özellikle zırh bir ekran olarak kullanıldığında sadece mekanik güvenlik için değil aynı zamanda elektrik güvenliği içinde korozyon ihtimaline özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.  Zırh bir ekran olarak kullanılması halinde metalik olmayan Polimerik zırh kullanılmaz.

Metalik olmayan zırh polimerik bir malzemeden yapılmış nitelikte olacak ve kablo dış kılıfı altında yer alacaktır. Metalik olmayan zırhın anma et kalınlığı minimum 2.0 mm olacak. Herhangi bir noktadaki polimerik zırh anma et kalınlığı da belirtilen anma et kalınlığının %20’si + 0,2 mm ’den daha düşük olmayacaktır. Metalik olmayan polimerik zırh tabakası bir damarlı ve çok damarlı kablolar için geçerli olacaktır.

Dış Kılıf

Bir damarlı kablolarda metal siperin üzerinde, üç damarlı kablolarda zırhın üzerinde, PVC esaslı malzemeden yapılmış bir dış kılıf bulunacaktır. Dış kılıf malzemesi TS IEC 60502’de ST2 olarak tanımlanan malzemenin özelliklerine uygun olacaktır. Dış kılıfın anma et kalınlığı ve toleransı TS IEC 60502, Madde 12’ye göre hesaplanacak ve ortalama et kalınlığı anma et kalınlığından daha düşük olmayacaktır. Bununla birlikte dış kılıfın herhangi bir yerdeki et kalınlığı anma et kalınlığından (0,2 mm + anma et kalınlığının %20’si) kadar daha düşük olabilir. Dış kılıfın rengi aksi belirtilmedikçe kırmızı olacaktır.

Su Geçirmez Kablolar (Aksi belirtilmedikçe tatlı su içindir.)

Bu tip kablolar su altında veya yüksek oranda su içeren toprakta kullanılacağından kablo damarlarına enlemesine veya boylamasına su sızmasını ve “Water treeing” nedeniyle bozulmasını engellemek için gerekli önlemler alınacaktır.

Bu amaçla, bu tip kablolarda her damarın bakırdan metal siperinin altında ve üstünde birer tabaka halinde, su ile karşılaştığında şişerek suyun boylamasına yayılmasını engelleyen özel bir bant (Q-water blocking tape) bulunacaktır. Dış yarı iletken siper ile metal siper arasındaki Q-bantı yarı iletken özellikte olacaktır. Bu bandın üzerinde suyun enlemesine (radyal yönde) kablo yalıtkanına girmesini engelleyen polietilen laminasyonlu alüminyum veya bakırdan bir metal kılıf ve bunun da üzerinde bir polietilen kılıf bulunacaktır. Bu tabakalar kablonun her damarının üzerinde bulunacaktır.

Bu tip kablolarda damar siperleri birbirlerinden elektriksel olarak yalıtılmış olacağı için TS 11178’de verilen siper kesitleri her damarın üzerinde ayrı ayrı bulunacak, dolayısıyla toplam siper kesiti Q-bantsız aynı kesitteki bir kablonun siper kesitinin üç katı olacaktır.

Bu kabloların her damarında polietilen bir kılıf bulunduğu için, dolgu maddesi ile çelik zırh arasında ayrıca ilave bir kılıf (ayırıcı kılıf) bulunmasına gerek yoktur.

Bu tip kabloların dış kılıfları, TS IEC 60502’de ST 7 olarak tanımlanan malzemeye uygun siyah renkli polietilenden yapılacaktır. Bu nedenle dış kılıfa uygulanan deneyler için TS IEC 60502’de polietilen dış kılıfa uygulanan deneyler esas alınacaktır. Ayrıca, TS IEC 69811-4-1 Madde 8, Prosedür B ‘ye göre yapılacak çevre etkisiyle çatlama deneyinde olumlu sonuç alınmalıdır.

Kabloların İşaretlenmesi

Üç damarlı kabloların her bir damarının dış yarı iletken siperinin üzerinde, damarların birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan farklı renklerde işaretleme şeritleri bulunacaktır. Şerit renkleri tercihen açık mavi, kahverengi ve siyah olmalıdır.

Ayrıca, aşağıdaki bilgiler, kablonun dış kılıfı üzerine en çok 1 metre aralıklarla kabartma olarak ve kablo çapına uygun büyüklükte harflerle yazılacaktır:

– Markası,

– Simgesi (Gerilim, kesit, iletken ve yalıtkan yapısına ait TSE standartlarına uygun işaretler)

– TSE markası ve numarası

– Metraj yazısı (1 metre aralıklarla)

DENEYLER

Tüm deneyler aksi belirtilmedikçe TS IEC 60502’ye göre yapılacaktır. Deneylerin TS IEC 60502 madde numaraları yanlarında gösterilmiştir. Ancak, 20,3/35 kV ‘luk kabloların rutin deneyleri ve elektriksel tip deneylerindeki gerilim değerleri TS 11178’e uygun olacaktır.

Kısmi boşalma deneyleri TS IEC 60885-2’ye göre yapılacak, ancak kısmi boşalma genliği 2 Uo gerilimde 5 pC’u geçmeyecektir.

Tip Deneyleri

Elektriksel Tip Deneyleri

-Kısmi boşalma deneyi (Md. 16.1.3 ve TS IEC 60885-2)

-Bükme deneyi ve kısmi boşalma deneyi (Md. 16.1.4 ve TS IEC 60885-2)

-Gerilimin fonksiyonu olarak tan ë ölçümü ve kapasitansın ölçümü (Md. 16.1.5)

-Sıcaklığın fonksiyonu olarak tan ë ölçümü (Md. 16.1.6)

-Isıtma çevrimi deneyi ve kısmi boşalma deneyi (Md. 16.1.7 ve TS IEC 60885-2)

-Darbe gerilimine dayanım deneyi ve bunu izleyen şebeke frekanslı gerilim deneyi (Md. 16.1.8)

-4 saat süreli yüksek gerilim deneyi (Md. 16.1.9)

-Metalik olmayan polimerik zırhlı kablolarda; (Md. 5.3.2.1.1. ve EDF-HN-33-S-52) deneyini müteakiben kısmi boşalma deneyi ve 4 saat süreli yüksek gerilim deneyi (TS IEC 60885-2)

Bu deneyler sadece metalik olmayan polimerik zırhlı kablolarda uygulanacaktır.

Elektriksel Olmayan Tip Deneyleri

-Yalıtkan kalınlığının ölçülmesi (Md. 17.1)

-Teknik şartname Madde 2.2.2’de belirtilen iç yarı iletken siperin yapı düzensizliği, Madde 2.2.3’te belirtilen yalıtkan kılıfın yapı düzensizliği ve nem miktarı, Madde 2.2.4’te belirtilen dış yarı iletken siperin kalınlıklarının ölçülmesi

-Metalik olmayan kılıfların kalınlığının ölçülmesi (Md. 17.2)

-Metalik olmayan Polimerik zırh kalınlığının ölçümü (Md. 17.2 ve TS IEC 60502-2)

-Çelik zırh teli ve şeritlerinin boyutları, galvaniz kalınlığının ölçülmesi ve kopma-uzama deneyi (TS 37, TS 914 ve TS 11178)

-Yalıtkanın eskitmeden önce ve sonraki mekanik özelliklerinin belirlenmesi deneyi (Md. 17.3)

-Metalik olmayan kılıfların eskitmeden önce ve sonraki mekanik özelliklerinin belirlenmesi (Md. 17.4)

-Tamamlanmış kablo parçaları üzerinde ilave eskitme deneyi (Md. 17.5)

-Yarı iletken siperlerin eskitmeden önce ve sonra öz dirençlerinin ölçülmesi (TS IEC 60840)

-PVC dış kılıf için ağırlık kaybı deneyi (Md. 17.6)

-PVC ve polietilen kılıflar için yüksek sıcaklıkta ezilme deneyi (Md. 17.7)

-PVC kılıflar için düşük sıcaklıkta davranış deneyi (Md. 17.8)

-PVC kılıfların sıcakta sarma deneyi (Md. 17.9)

-Yalıtkan için sıcakta uzama deneyi (hot set test) (Md. 17.12)

-Yalıtkan için su emme deneyi (Md. 17.14)

-Polietilen dış kılıfların karbon siyahı miktarının ölçülmesi (Md. 17.16)

-Polietilen dış kılıfların çevre etkisiyle çatlama deneyi (TS IEC 60811-4-1, Md.8, Prosedür B’ye göre)

-Yalıtkan için kısalma deneyi (Md. 17.17)

-Su geçirmez kablolarda boylamasına su sızdırmazlık deneyi (VDE 0472/811/01-83)

Rutin Deneyler

İmalatı tamamlanmış kabloların tümüne imalatçı tarafından uygulanacak rutin deneyler aşağıdadır. Rutin deneylerde elde edilen sonuçların makara seri numarasına göre kaydı tutulacak ve bu kayıtlardan birer örnek kabul deneyleri sırasında İdare temsilcilerine verilecektir.

-İletkenin elektriksel direncinin ölçülmesi (Md. 14.2)

-Kısmi boşalma deneyi (Md. 14.3 ve TS IEC 60885-2)

-Yüksek gerilim deneyi (Md. 14.4)

-İç yarı iletkenin yalıtkan kılıfa doğru çıkıntılarının ölçülmesi

-Yalıtkanın dış yarı iletken içine doğru çıkıntıların ölçülmesi.

Kabul Deneyleri ve Kuralları

Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sevk için hazır olan kablolarla ilgili olarak İdare-Kontrol Mühendisinin nezaretinde aşağıdaki kabul deneyleri yapılacaktır.

a) Madde 3.1’de belirtilen tip deneyleri

Tip deneylerinin tamamının ya da bir kısmının tekrar edilmesi kabul deneyi olarak istenebilir. Tip deneyleri (isteniyorsa) her yapım tipinden alınacak numune(ler) üzerinde uygulanacaktır.

b) Madde 3.2’de belirtilen rutin deneyler

Bütün rutin deneyler her teslimat partisinden alınacak numuneler üzerinde tekrarlanacaktır.

Deneyler, makaradaki komple kablo üzerinde yapılacaktır.

Her teslimatta numuneler İdare temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.

Partideki makara sayısı Numune sayısı

9-15                                                               3

16-25                                                             4

26-90                                                             5

91-150                                                           8

151-500                                              12

c) Aşağıdaki özel deneyler

Kabul sırasında rutin deneylerden geçirilmiş kablo makaraları arasından, partideki kablo uzunluğuna bağlı olarak TS 11178 çizelge 16’ya göre rastgele seçilecek makaralardan alınacak kablo numunelerine aşağıdaki özel deneyler uygulanacaktır.

– İletkenin muayenesi (Md. 17.4)

– Boyutların kontrolü (Md. 15.5-15.8)

– Teknik şartname Madde 2.2.2’de belirtilen iç yarı iletken siperin yapı düzensizliği,

Madde 2.2.3’te belirtilen yalıtkan kılıfın yapı düzensizliği ve nem miktarı, Madde 2.2.4’te belirtilen dış yarı iletken siperin kalınlıklarının ölçülmesi

– 4 saat süreli yüksek gerilim deneyi (Md. 15.9)

– Yalıtkan için sıcakta uzama deneyi (Md. 15.10)

– Su geçirmez kablolarda boylamasına su sızdırmazlık deneyi (VDE 0472/811/01-83)

Kabul Kriterleri

a) Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Bir tip deneyinin olumsuz sonuçlanması halinde, İdare, kabloların çalışma güvenilirliğinin kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki aynı tipteki bütün kabloları reddedebilecektir. İdare, karar tamamen kendisine ait olmak üzere, Etisan Enerjinin, makul bir süre içinde kabloların tasarımında değişiklik yapma ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini tekrar etme isteğini kabul edebilir.

b) Rutin ve özel deneylerde -varsa- izin verilebilir toleranslar içinde olumlu sonuç alınmış olacaktır. Bu deneylerin herhangi birinde olumsuz sonuç alınırsa, bu deneyler partiyi oluşturan tüm kablo makaraları üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler, giderleri Etisan Enerjiye ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ve aynı koşullarla deneyden geçirilecektir.

Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

a) Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde Madde 3.1.’deki tip deneylerinin tamamı / bir kısmı giderler Etisan Enerjiye ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde veya tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta olabilecek gecikmeler için Etisan Enerji süre uzatım talebinde bulunamayacaktır. Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Etisan Enerjiye hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

b) Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, İdare, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

c) Tip deneyleri için deneylerin / standardın gerektirdiği sayıdaki numune, İdare tarafından seçilecektir.

d) Bu deneylerin, sonuçlarının olumlu veya olumsuz çıkmasından bağımsız olarak, tüm deney masrafları Etisan Enerji tarafından ödenecektir.

Kabul Prosedürü

a) İdare, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Etisan Enerji, İdare temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

b) Etisan Enerji, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdareye deney programını gönderecektir. Etisan Enerji deneylerin asıl başlama tarihini, 7 (yedi) gün öncesinden İdareye bildirecektir.

c) Rutin deneylerin tamamının İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi deney sonuçlarının 7 (yedi) gün içinde İdareye iletilmesi koşuluyla teslim tarihi olarak alınır. Ancak İdare, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

d) Deneyler İdare temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, İdare temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

İdare, Etisan Enerjiye zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Etisan Enerji deneyleri yapacak ve sonuçlarını İdareye bildirecektir. Etisan Enerji tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 5 takım olarak İdareye gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, İdare tarafından sevkıyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 takım Deney Raporu Etisan Enerjiye geri gönderilecektir.

e) Malzemelerin yüklenmeden önce İdare ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, İdarenin malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

f) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Etisan Enerjinin Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

DİĞER KOŞULLAR

Ambalaj ve Teslim

Kablo uçları, içine rutubet ve su sızmaması için uygun bir yöntemle kapatılacaktır.

Kablolar taşıma ve depolama sırasında en iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni yapılmış makaralar üzerinde sarılı olacaktır. Muayene ve kabulden sonra makaralar aralıksız olarak tahta ile kapatılacak ve her iki yanak üzerinden çelik çemberle bağlanacaktır.

Makaraların göbeklerinin bağlandığı her iki dış kanadın mil deliğinde çapı en az f 85 mm, uzunluğu en az dış kanat kalınlığı kadar olan çelik boru bulunacaktır. Bu borular amaca uygun flanşlara kaynatılarak kanatların dış yanaklarından makara ağırlığına göre en az 4 adet M16-20 cıvatayla tutturulacaktır.

Makaraların üzerindeki kablo uzunlukları ekteki ambalaj planına uygun olacaktır.

Aşağıda belirtilen bilgiler, en az 25 mm boyunda harf ve rakamlarla makaraların her iki dış yüzeyine silinmeyecek, bozulmayacak nitelikte boya ile yazılacaktır.

– İmalatçının adı, amblemi

– İdarenin adı, adresi

– Sipariş numarası

– Kablonun simgesi

– Anma gerilimi

– Brüt ağırlık

– İdarenin Malzeme Kod Numarası

– Makaranın yuvarlanma yönü (Makaranın her iki yanağı üzerinde ok ile işaretlenecektir).

Ayrıca, her kablo makarası üzerine monte edilecek alüminyum bir plakaya kolayca okunabilecek ve zamanla silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

– İmalatçının adı ve adresi

– İdarenin adı ve adresi

– Sipariş numarası

– İmal tarihi (ay ve yıl)

– Standart numarası

– Anma gerilimi, kesiti ve simgesi

– Makaradaki kablo uzunluğu

– En küçük kıvrılma yarı çapı

– En düşük serme sıcaklığı

– Kablonun net ve brüt ağırlığı

– Makara seri numarası

Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:

– Garantili Özellikler Listesi

Teklif Sahipleri ilişikteki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki kablo için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır.

– Tarafsız bir laboratuarda yaptırılmış tip deney raporları veya sertifikaları

Önceki siparişlerde, İdarenin gözetiminde yapılmış olan deney raporları da kabul edilecektir.

Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, unvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır.

Deney raporları teklif edilen tipe/gruba ait olmalıdır. Bu nedenle, İdare gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır.

– Her tip kablo için kesit resimleri

– Kabloların sarılacağı makaralara esas teknik resimler, nakil ağırlıkları ve benzeri bilgiler.

– Etiket resimleri

– ISO 9001veya 9002 kalite sistem belgesi ve/veya TSE uygunluk belgesi

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi İdareye teklifi reddetme hakkı verebilir.

İdare, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; tip deneylerinin,  giderleri Etisan Enerjiye ait olmak üzere, ilk parti teslimattan seçilecek bir numune üzerinde yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

Onay İçin Verilecek Belgeler

Etisan Enerji siparişin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde aşağıda belirtilen belge ve resimleri onay için İdareye gönderecektir.

– Her tip kablo için kesit resimleri

– Nakliye ve ambalajlama için gerekli resimler, makara resimleri, taşıma ağırlıkları

– Etiket resimleri

Garanti

Etisan Enerji, teslim edilen her kabloyu,  teslim tarihinden başlayarak 24 (yirmi dört) ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

Kabloların, garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasar görmesi halinde, bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yerlerine yenilerinin temin edilerek İdare ’nin bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı Etisan Enerji tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Etisan Enerji, yazılı bildirim tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde malzeme kusurlarını gidermek için gerekli işlemlere başlayacak, kusurlu malzemenin yerine yeni temin edilen malzemeyi ise İdarenin göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 (on beş) gün içinde taşıyacaktır. Etisan Enerji bu işlemleri zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, İdare, giderleri Etisan Enerjiye ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda İdare, söz konusu giderleri, Etisan Enerjinin varsa hakedişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

KABLOLARIN DÖŞENMESİ

Bu şartname kapsamında temin edilen Yüksek gerilim XLPE kablolar projelere uygun olarak, bina içlerinde ve yeraltı galerilerinde ağır hizmet tipi kablo tava ve merdivenleri ile beton kablo kanallarına, bina dışındaki diğer yerlerde ise projelere uygun olarak tesis edilecektir.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.