Malzemeler

Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemeler

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler için bu şartnamenin ilgili maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki hususlar geçerlidir :

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler uluslararası standartlara, Türkiye’deki ilgili standartlara uygun, yeni ve hatasız olarak temin edilecektir.

Bu Şartnamenin ileriki maddelerinde kimi malzemeye ait standartlar açıkça belirtilmiştir. yüklenici, Şartnamelerde belirtilen hususlara uymadığı takdirde TEİAŞ, söz konusu malzemeleri reddetme hakkına sahiptir. Yüklenici, reddedilen malzemeyi hiç bir hak talep etmeden tüm masrafları kendisine ait olmak üzere istenilen sürede değiştirmek zorundadır. Aksi halde TEİAŞ, bu malzemeleri Yüklenici nam ve hesabına değiştirmeye ve bu iş ile ilgili tüm montaj, demontaj, nakliye, malzeme v.s. masrafları Yüklenicinin alacağından kesmeye yetkililidir. Sözleşmede evsafı yer almayan her türlü malzeme ve donanım için Yüklenici, bunları kullanmadan önce TEİAŞ’ ın yazılı onayını alacaktır.

Sözleşme dokümanlarında hangi malzemeden yapılacağı ve ne gibi norm uygulanacağı belirtilmeyen sözleşme konusu işler, ek ödeme yapılmaksızın teknik kural ve standartlara göre TEİAŞ’ca tespit edilecektir.

Ortam Koşulları

Malzemeler, aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen servis koşullarında (dahili/harici tip oldukları her bir malzemenin garantili özellik listelerinde belirtilmiştir) çalıştırılacaktır.

Deniz Seviyesinden Yükseklik : maksimum 1000 metre

Çevre Sıcaklığı

Š Dahili tip : -5°C/45°C

Š Harici tip : -25°C/(*) 45°C

Š 24 saatte ortalama maksimum : 35°C

Š 1 yıllık sürede ortalama : 25°C

‹ Rüzgar basıncı : 70 kg/m 2 (yuvarlak yüzeylerde)

‹ Rüzgar basıncı : 120 kg/m 2 (düz yüzeylerde)

‹ Maksimum güneş ışınımı : 500 W/m 2

‹ Buzlanma : 10 mm, sınıf 10

‹ Endüstriyel kirlenmeye açıklık

Š Dahili tip : Az miktarda

Š Harici tip : Var

‹ Yıldırım darbesine açıklık : Evet

‹ Depreme maruz kalma

Š Yatay ivme : 0.5g (toprak seviyesinde)

Š Düşey ivme : 0.25 g

‹ Çevre kirlenmesi

Š Dahili tip : Az miktarda

Š Harici tip : Var

‹ İzolatörler için minimum kaçak mesafesi

Š Dahili tip : 12 mm/kV (**)

Š Harici tip : 25mm/kV

(*) Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan merkezlerde –40°C

(**) Dahili tip ölçü trafolarında bu şart aranmayacak olup, diğer teçhizatta aranacaktır.