Ekspertiz

Sözleşmede TEİAŞ’ ca verileceği belirtilen ve yüklenici tarafından nakliyesi yapılacak malzemelerin ekspertiz işleri, teslim edildiği ambarda yapılacaktır. Sözkonusu malzemelerin ambalajları, TEİAŞ’ın bir temsilcisi Taşıma sigortasını yüklenen sigorta şirketinin bir temsilcisi (bu temsilcinin bulunması gerekli görülüyorsa ve sigorta şirketi temsilci bulundurmak istediğinde yüklenici tarafından her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere organize edilecektir.) birlikte Yüklenici tarafından açılacak ve ekspertizi yapılacaktır.

Ekspertiz tutanaklarında; düzenlenme tarihi, fiziksel yönden malzemenin tam ve sağlam olduğu açıkça yazılacaktır. Açılan ambalajların uygun şekilde yeniden ambalajlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır.

TEİAŞ’ca verilen malzemelerin ambar teslim tutanağı ile şantiye tespit tutanağı :
Sözleşmesi gereği TEİAŞ’ ca verilecek olan ve yüklenici tarafından taşıması yapılacak malzemelerin ambar tesliminde yukarıda belirtilen şekilde yapılacak ekspertiz tutanağının yanında, bir de teslim tutanağı yapılacaktır. Teslim tutanağında; malzemelerin cinsi, karakteristiği, brüt taşıma ağırlığı yazılacak, tam ve sağlam olduğu açıkça ifade edilen ekspertiz tutanağı iliştirilecektir. 4 nüsha olarak hazırlanan tutanaklardan 1 nüshası Trafo Merkezleri Tesis Müdürlüğü’ne verilecek, 3 nüshası ise yüklenicide kalacaktır.

Ekspertiz ve ambar teslim tutanakları hazırlanıp, nakliyesi gerçekleştirilen malzemelerin şantiyelere gelişinde, TEİAŞ (Yapı denetim görevlisi) Kontrol Teşkilatı nezaretinde yüklenici tarafından ambalajları yeniden açılarak tam ve sağlam olarak nakliyenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tespit edilecek ve yüklenicide bulunan 3 nüsha ambar teslim tutanağı üzerinde, taraflarca şantiyede yapılan söz konusu ikinci tespitte de malzemenin tam ve sağlam veya hasarlı olduğu ibaresi yazılarak bunlardan 1 nüshası Kontrol Teşkilatına, 1 nüshası Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığına verilecektir.

Yüklenici, ambar tesliminde bir ekspertiz yapılmasını istemezse teslim alınan malzemelerin tam ve sağlam olduğunu önceden kabul etmiş sayılacaktır.