Trafo Merkezleri Genel Teknik ve Montaj Şartnamesi

Bu Şartname, ihale edilen trafo merkezleri için Genel ve Özel Teknik hükümleri ifade etmektedir.

Yüklenici bu Şartnamenin gerektirdiği bütün şartları yerine getirmekle yükümlü olup, Şartnamede ayrıca özel bir madde ile belirtilmedikçe bu şartların yerine getirilmesi için gereken bütün giderleri kendisi karşılayacak ve Sözleşme eki fiyat formlarında belirtilen bedel haricinde TEİAŞ’ dan herhangi bir bedel istemeye hakkı olmayacaktır.

Trafo merkezlerinin tüm malzeme ve aksesuarların projelerine ve TEİAŞ sistemine uygun olarak montajlarının tamamlanması için gerekli olan ve TEİAŞ’ ca verileceği açıkca belirtilmeyen her türlü malzeme, proje ve aksesuarlar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Sözleşme eki fiyat formlarında yer almayan, ancak işin yapılması için gerekli her türlü malzeme, inşaat, proje ve montaj bedelleri teklif fiyatları içerisinde kabul edildiğinden Sözleşme sonrası Yüklenici herhangi bir nedenle ilave bedel talep edemez ve ödenmez.

Gen. Tek. ve Mon. Şrt. (İTM.68)
3/381
1. ÖZÜ

Bu  Şartname,  ihale  edilen  trafo  merkezleri  için  Genel  ve  Özel  Teknik  hükümleri  ifade  etmektedir.
Yüklenici bu Şartnamenin gerektirdiği bütün şartları yerine getirmekle yükümlü olup, Şartnamede ayrıca
özel  bir  madde  ile  belirtilmedikçe  bu  şartların  yerine  getirilmesi  için  gereken  bütün  giderleri  kendisi
karşılayacak ve Sözleşme eki fiyat formlarında belirtilen bedel haricinde TEİAŞ’ dan herhangi bir bedel
istemeye hakkı olmayacaktır.

Trafo  merkezlerinin  tüm  malzeme  ve  aksesuarların  projelerine  ve  TEİAŞ  sistemine  uygun  olarak
montajlarının  tamamlanması  için  gerekli  olan  ve  TEİAŞ’  ca  verileceği  açıkca  belirtilmeyen  her  türlü
malzeme, proje ve aksesuarlar Yüklenici tarafından temin edilecektir. Sözleşme eki fiyat formlarında yer
almayan,  ancak  işin  yapılması  için  gerekli  her  türlü  malzeme,  inşaat,  proje  ve  montaj  bedelleri  teklif
fiyatları içerisinde kabul edildiğinden Sözleşme sonrası Yüklenici herhangi bir nedenle ilave bedel talep
edemez ve ödenmez.

2. MONTAJLA İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

‹  Cihazların montajında TEİAŞ’ ın ve/veya malzemenin temin edildiği imalatçı firmanın şart koştuğu
hususlar özenle yerine getirilecek olup, montajlar ilgili Kontrol Teşkilatının gözetiminde yapılmadığı
taktirde TEİAŞ montajı yeniden gözetimi altında yaptırma hakkını saklı tutar.

‹  Yüklenici  fiyat  formlarında  TEİAŞ’  ca  verileceği  belirtilen  malzemelerin,  TEİAŞ’  ın  standardına  ve
projelerine  uygun  olarak  montaj  ve  bağlantılarını  yapacak  ve  bunun  için  gerekecek  hırdavat,
bağlantı  elemanı  vs.  gibi  tüm  malzemeleri  Şartname  ve  eki  listelerde  açıkça  TEİAŞ’ın  vereceği
belirtilmedikçe kendisi temin edecek olup bu gibi malzeme bedellerini hangi malzemenin montajında
kullanacaksa o malzemenin montaj bedeline dahil ederek teklifini hazırlayacaktır.

‹  Yüklenici,cihazları temellere sağlam şekilde tesbit etmeden elektriki bağlantılarını yapmayacaktır.

‹  Yüklenici,  cihazların  yüksek  gerilim  bağlantılarını  yaparken  cihazlara  yüklerin  gelmemesine  dikkat
edecektir.

‹  Cihazların  montajında  kullanılan  tüm  yardımcı  malzeme  yüksek  kalitede,  kusursuz,  yeni  imal
edilmiş ve hiç kullanılmamış, cins, terkip ve fiziksel vasıfları bakımından en uygun nitelikte olacak
ve montajda en iyi teknik ve mühendislik usulleri kullanılacaktır.

‹  Bütün  işlerde  emniyet  faktörleri  en  geniş  şekilde  ele  alınacak,  aynı  seviyede  ve  farklı  seviyedeki
cihazların montajında yatay ve düşey çalışma mesafeleri gözönünde bulundurulacak, ayrıca yüksek
gerilimli kısımların toprakla minimum mesafeleri, daima tahkik edilecek ve hiç bir şekilde “Elektrik
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”nde verilen değerlerin altına düşülmeyecektir.

‹  Yüklenici, iş süresince her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kaza, hasar ve montajın
istenilen şekilde yapılmamasından doğabilecek tüm zarar ve ziyandan sorumludur.

‹  Yüklenici temin edeceği cihazların metal aksamının ve diğer yardımcı elemanlarının, montaj yerine
getirilinceye  kadar  her  türlü  yükleme,  taşıma  ve  boşaltma  işlemleri  esnasında  galvanizlerinin
bozulmaması  ve  eğilip  bükülmemesi  ve  bozulup  kırılmaması  için  azami  dikkati  gösterecektir.
Yüklenici  montajını  yapacağı  her  türlü  malzemenin  eğilmiş  bükülmüş,  bozulup  kırılmış  veya
galvanizi  hasara  uğramış  olanlarını  TEİAŞ  Kontrol  Teşkilatının  onayını  almadan  hiç  bir  surette
yerine monte etmeyecek, bunların ancak kabul edilebilir şekilde tamir edilmesi veya yerine yenisini
temin  etmesi  halinde  kullanabilecek,  ayrıca  işin  yapılması  esnasında  doğabilecek  hasar,  zarar  ve
ziyandan sorumlu olacaktır.

3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEMELER

Yüklenici   tarafından   temin   edilecek   malzemeler   için   bu   şartnamenin   ilgili   maddelerinde   aksi
belirtilmedikçe aşağıdaki hususlar geçerlidir :

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler uluslararası standartlara, Türkiye’deki ilgili standartlara Gen. Tek. ve Mon. Şrt. (İTM.68)
4/381
uygun, yeni ve hatasız olarak temin edilecektir.

Bu  Şartnamenin  ileriki  maddelerinde  kimi  malzemeye  ait  standartlar  açıkça  belirtilmiştir.  Yüklenici,
Şartnamelerde  belirtilen  hususlara  uymadığı  takdirde  TEİAŞ,  söz  konusu  malzemeleri  reddetme
hakkına sahiptir. Yüklenici, reddedilen malzemeyi hiç bir hak talep etmeden tüm masrafları kendisine ait
olmak üzere istenilen sürede değiştirmek zorundadır. Aksi halde TEİAŞ, bu malzemeleri Yüklenici nam
ve  hesabına  değiştirmeye  ve  bu  iş  ile  ilgili  tüm  montaj,  demontaj,  nakliye,  malzeme  v.s.  masrafları
Yüklenicinin alacağından kesmeye yetkililidir.

Sözleşmede  evsafı  yer  almayan  her  türlü  malzeme  ve  donanım  için  Yüklenici,  bunları  kullanmadan
önce TEİAŞ’ ın yazılı onayını alacaktır.

Sözleşme  dokümanlarında  hangi  malzemeden  yapılacağı  ve  ne  gibi  norm  uygulanacağı  belirtilmeyen
sözleşme  konusu  işler,  ek  ödeme  yapılmaksızın  teknik  kural  ve  standartlara  göre  TEİAŞ’ca  tespit
edilecektir.

3.1. Ortam Koşulları

Malzemeler, aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen servis koşullarında (dahili/harici tip oldukları her bir
malzemenin garantili özellik listelerinde belirtilmiştir) çalıştırılacaktır.

‹  Deniz Seviyesinden Yükseklik        : maksimum 1000 metre
‹  Çevre Sıcaklığı
Š      Dahili tip                : -5°C/45°C
Š      Harici tip                : -25°C/(*) 45°C
Š      24 saatte ortalama maksimum : 35°C
Š      1 yıllık sürede ortalama             : 25°C
‹  Rüzgar basıncı            : 70 kg/m 2  (yuvarlak yüzeylerde)
‹  Rüzgar basıncı            : 120 kg/m 2  (düz yüzeylerde)
‹  Maksimum güneş ışınımı      : 500 W/m 2
‹  Buzlanma          : 10 mm, sınıf 10
‹  Endüstriyel kirlenmeye açıklık
Š      Dahili tip                : Az miktarda
Š      Harici tip                : Var
‹  Yıldırım darbesine açıklık      : Evet
‹  Depreme maruz kalma
Š      Yatay ivme            : 0.5g (toprak seviyesinde)
Š      Düşey ivme           : 0.25 g
‹  Çevre kirlenmesi
Š      Dahili tip                : Az miktarda
Š      Harici tip                : Var
‹  İzolatörler için minimum kaçak mesafesi
Š      Dahili tip                : 12 mm/kV (**)
Š      Harici tip                : 25mm/kV

(*) Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan merkezlerde –40°C
(**) Dahili tip ölçü trafolarında bu şart aranmayacak olup, diğer teçhizatta aranacaktır.

Gen. Tek. ve Mon. Şrt. (İTM.68)
5/381
3.2. Sistem Bilgileri

1.   Anma Değerleri
a)   Normal işletme gerilimi kV rms   380  154  33  10.5
b)   Max. sistem gerilimi kV rms   420  170  36  12
c)   Anma frekansı Hz  50  50  50  50
d)   Sistem topraklaması
Direkt  Direkt
Direkt veya
direnç
üzerinden
Direkt veya
direnç
üzerinden
e)   Max. Radio interference level µV (RIV)
(1.1 Sistem geriliminde ve 1 MHz’de)
2500  2500  –  –
f)   3 Faz simetrik kısa devre
termik akımı kA (Ith)

–   Tüm primer teçhizat baralar ve bağlantılar  50  31.5  25  25
–   Kısa devre süresi (sn)   1  1  1  1
–   Dinamik kısa devre akımı  2.5x(Ith)          2.5x(Ith)        2.5x(Ith)          2.5x(Ith)
g)   Tek faz-toprak kısa devre akımı (kA)  35  25  15  15
2.   İzolasyon Değerleri (Güç Trafosu Hariç)
–   Yıldırım darbe dayanım gerilimi
kV-tepe(faz-toprak)
1550  750  170  75
–   1dk. Güç  frekansında dayanım gerilimi
(yaşta) kV-rms
620 (toprağa
karşı)
760(açık
uçlar arası)
325  70  28
–   Açma-kapama darbe dayanım gerilimi  kV-
tepe
1175  –  –  –
3.   İzolasyon Değerleri (Güç Trafosu için)
–   Yıldırım darbe dayanım gerilimi kV-
tepe(faz-toprak)
1425  650  170
95
(YG nötrü)
–   1dk. Güç  frekansında dayanım gerilimi
(yaşta) kV-rms
630  275  70
38
(YG nötrü)
4.   Yardımcı Servis Besleme Gerilimi
–   3 faz-N AC sistem  380 V + % 10 – % 15, 50 Hz
–   1 faz-N AC sistem  220 V + % 10 – % 15, 50 Hz
–   DC sistem  110 V (veya 220 V) + % 10 – % 15

3.3. Testler

3.3.1. Tip Testleri

Yüklenici  tarafından  temin  edilecek  her  bir  elektriki  malzeme  için  tip  test  raporlarını  ve  niteliklerini
doğrulamakta esas saydıkları test raporlarını vermek zorundadır.

Aksi   belirtilmedikçe   tip   testlerinin,   Türk   Akreditasyon   Kurumu   veya   Uluslararası   Laboratuvar
Akreditasyon  İşbirliği  Karşılıklı  Tanınma  Anlaşmasında  yer  alan  akreditasyon  kurumları  tarafından
akredite  edilmiş  Laboratuvarlarda  ya  da  Teşekkülümüz  temsilcilerinin  katılması  şartıyla  söz  konusu
akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kalibre edilmiş test cihazları kullanılarak
yapılması zorunludur.

Bu Şartnamenin ileriki maddelerinde, bir kısım malzeme için hangi tip testlerinin istendiği belirtilmiştir.
Gerek belirtilen bu tip testleri, gerekse her bir malzemenin standartlarında yer alan tip testleriyle ilgili tip
test raporlarının olmaması ve/veya tip test raporlarının teklif edilen malzemeleri kapsamaması ve/veya
eksik  olması  halinde  ve  bu  malzemenin  kendilerine  sipariş  edilmesi  durumunda  yüklenici,  bedeli