Beton Kompakt Tip OG-AG Transformatör Merkezleri Teknik Şartnamesi

Kodu: MYD-2006-03

Yayın Tarihi : 03.1995

Revizyon 1: Aralık 2002

Revizyon 2:  Haziran 2006

GENEL

Konu ve Kapsam

Bu şartname; en yüksek sistem gerilimi 36 kV’a kadar (36 kV dahil) anma güçleri[1],  tipleri ve karakteristikleri EK:1’de belirtilen beton mahfazalı, monoblok, kompakt tip OG/AG Transformatör Merkezlerinin tasarım, imal ve deney koşullarını kapsar.

Bu şartname kapsamındaki merkezler; monoblok bir mahfaza içinde tüm teçhizatı fabrikada montaj edilmiş ve teçhizatlar arasındaki bağlantılar yapılmış olarak temin edilecektir.

Bu şartname kapsamında yer alan “OG/AG Transformatör Merkezleri” bundan böyle kısaca “Kompakt Merkez” olarak anılacaktır.

Standartlar

Bu şartname kapsamındaki Kompakt Merkezler ve bu merkezlerde kullanılacak teçhizatlar aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilecektir.  Aşağıdaki tabloda yer almayan ancak teknik şartnamenin ilerleyen bölümlerinde atıfta bulunulan standartlar için de aynı durum söz konusu olacaktır.

STANDARD NUMARASI

STANDARD ADI

TS EN 61330 OG/AG Prefabrik Transformatör ve Dağıtım Merkezleri
TS 267 EN 60076-1 Güç Transformatörleri
TS 5248 EN 60298 Anma Gerilimi 1 kV’dan 52 kV’a kadar olan AA Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri
TS 3367 EN 60439-1 AG Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri-Bölüm 1: Tip Deneyleri yapılmış ve tip deneyleri kısmen yapılmış üniteler
TS HD 628.S1 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42 kV)’a kadar olan yardımcı donanımlar için deney metodları
TS HD 629.1.S1 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42 kV)’a kadar olan yardımcı donanımlar için deney metodları
TS 3033 EN 60529 Mahfazaların koruma derecelerinin sınıflandırılması
TS 822 Galvanizli Düz ve Oluklu Saclar
TS 914 EN ISO 1461 Çinko kaplama (sıcak daldırma ile)
TS 4313 EN ISO 2409 Boya ve vernikler-Çapraz Kesme Deneyi
STANDARD NUMARASI

STANDARD ADI

TS ISO 4628-3: 2005 Boyalar ve vernikler-Boya kaplamaların bozulmasının değerlendirilmesi.  Bölüm 3: Paslanma derecesinin tayini.
TS 500 Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları
TS EN 206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
TS 708 Beton Çelik Çubukları

Eşdeğer veya daha üstün başka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda Teklif Sahibi, uygulanan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir.

1.3.   Yönetmelikler

Kompakt Merkezlerin tasarım ve imalinde yürürlükte olan;

–           “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”

–           “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”

hükümlerine uyulacaktır.

1.4.   Çalışma Koşulları

İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe Kompakt Merkezler, aşağıda belirtilen çalışma koşullarında harici kullanıma uygun olacaktır.

Yükselti 1000 metre
Ortam sıcaklığı (°C)

–          En az ……………………………

–          En çok ………………………….

–          24 saat ortalama …………….

– 25

40

35

Ortam kirliliği Düzey III
En yüksek güneş ışınımı 1000 W/m²
Bağıl nem (%)

–          En çok ………………………….

–          En az ……………………………

–          Ortalama ………………………

95

60

80

Yer sarsıntısı

–          Yatay ivme …………………..

–          Düşey ivme ………………….

0.5 g

0.4 g

OG Sistemde Nötr Topraklaması[2] –            Direnç üzerinden topraklı

–            Direkt topraklı

2.     Tasarım Ve Yapısal Özellikler

Kompakt Merkeze ait beton mahfaza, çatı hariç, tank/temel bölümü ve yan duvarları ile birlikte monoblok olarak üretilecektir. Çatı ayrılabilir olacaktır. Ayrı ayrı imal edildikten sonra bağlama elemanları ile bir araya getirilen yapı, monoblok olarak kabul edilmeyecektir.

2.1.   Tipler

Bu şartname kapsamındaki Kompakt merkezler işletilme bakımından;

–           İçeriden İşletilen Tipler,

–           Dışarıdan İşletilen Tipler

olmak üzere başlıca iki ana tipte olacaktır.

2.2. Düzenleme ve Boyutlar

a.        Kompakt Merkezler; şekli ve boyutları ve rengi ile çevreye ve endüstriyel estetik ölçülere uyumlu olacaktır.

Kompakt Merkezlere ait tipler, tiplere ait anma değerleri, örnek OG Hücre tertipleri, bölümler ve boyutlar EK:1’de yer alan Tip Resimlerde[3] belirtilmektedir.

b.       Kompakt Merkez, tüm teçhizatı montajlı olarak karayolu taşımasına uygun olacaktır. Kompakt merkezin mahfazası üzerinde, kompakt merkezin kolaylıkla kaldırılıp indirilmesine olanak sağlayacak uygun nitelikte ve özellikte 4 adet halka, kanca ya da uygun başka bir donanım yer alacaktır.

c.        Kompakt Merkezin Transformatör Bölümü aşağıdaki özeliklere sahip olacaktır. Bunlar;

–           Transformatör bölümünde ALICI’nın teknik şartnamelerine uygun yağlı ya da Kuru Tip OG/AG Dağıtım Transformatörleri kullanılacaktır.

–           Transformatör bölümünde, Kompakt Merkezin anma gücüne eşit yağlı bir transformatörün tüm yağını alabilecek büyüklükte bir yağ toplama haznesi yapılacak ya da uygun yükseklikte eşiği bulunan ve yağ geçirmeyen zemin bu amaçla kullanılabilecektir. Yağın diğer bölümlere geçmemesi ve mahfaza dışına çıkıp toprağa karışmaması için gerekli önlemler alınmış olacaktır.

–           Transformatör ray eksenleri arasındaki açıklık, değişik ray aralıklarına sahip trafoların yerleştirilebilmesi için ayarlanabilir olacaktır. Ray açıklıkları trafo güçlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo:1

OG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN GÜCÜ RAY AÇIKLIĞI
50-250 kVA 520 mm.
400-630 kVA 670 mm.
800-1600 kVA 820 mm.

e.             Kompakt Merkezlerde OG Hücrelerin sabitleneceği zemin, kompakt merkezin anma gücüne ve tipine bağlı olarak, kompakt merkezde kullanılabilecek en fazla sayıdaki OG Hücrenin yerleşimine uygun olacaktır. Kullanılmayan hücrelerle ilgili olarak zemin üzerinde yer alan açıklıklar, uygun kapaklarla kapatılacaktır.

İçeriden İşletilen Tiplerde, OG Hücreler ve AG Panonun sabitleneceği zemin üzerinde, kompakt merkezin tank bölümüne erişimi sağlayan 50×50 cm2 boyutlarda bir kapak bulunacaktır.

Zemin üzerinde yer alan kapak/kapaklar, olabilecek bir iç ark arızası sırasında meydana gelebilecek basınca dayanıklı olacaktır.

f.               Kompakt Merkezin tank[4] bölümünün yüksekliği (t), içten içe, en az 650 mm olacaktır. Tank bölümü en az 800 mm. derinlikte toprak altından gelen 150 mm2 kesitli, tek damarlı, XLPE yalıtımlı, 20.8/36 (42) kV OG kablonun OG Hücrelerine, 4×240 mm2 kesitli 0.6/1 kV, NYY kablonun AG Panosuna, en küçük kıvrılma yarıçapı sağlanarak irtibat yapılmasına uygun olacaktır.

g.              Kompakt Merkezin tank/temel bölümü üzerinde, kompakt merkezin hangi seviyeye kadar toprağa gömüleceği bir başka ifade ile toprak seviyesi işaretlenmiş olacaktır.

h.             Kompakt Merkez; normal işletme, muayene, deney ve bakım işlemlerinin kolay ve güvenli biçimde yapılmasını sağlayacak şekilde tasarımlanacaktır.

Buna göre;

–       OG Hücrelerde ve AG Pano’da yer alan anahtarlama cihazlarının kumandaları ile OG-AG giriş ve çıkış devreleri üzerindeki ölçümler gibi normal işletme çalışmaları,  kolayca yapılabilecektir.

–       Bütün kumanda ve koruma birimlerine kolayca erişilebilecektir.