154/33 kV Trafo merkezi Yenileme

154/33 kV FİNİKE TRAFO MERKEZİ YENİLEME (ANTALYA)


154/31,5 kV Finike TM’deki çalışma;

 • Geçici trafo fiderinin tesisi
 • Mobil trafo sahasının tesisi
 • Tesisin komple demontajı
 • Trafo merkezi sahasının 2 m yükseltilmesi
 • Trafo merkezine yeni metal clad (Bodrum + Zemin + 2 Kat ) binası, ambar binası, trafo ve hat bakım ekip binası tesisi ve açık şaltın yenilenmesi


İli                                                                                           : Antalya

Proje No                                                                   : 11.D03.0820

Yapım Süresi            : Geçici Merkez için 90 takvim günü, tesisin tümü için ( 90+360)

450 takvim günü

İlgili Kontrol Teşkilatı                                 : TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

2011 Yılı Proje Ödeneği                   : 902.000,00 TL

154 kV Finike trafo merkezi yapımı için idari şartnamenin 56.maddesi çerçevesinde yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine göre kısmi kabul yapılması öngörülmektedir.

İşin müstakil kullanıma elverişli bölümleri;

1-geçici merkezin yapım süresi yer tesliminden itibaren 90 (doksan)

2-kalıcı merkezin yapım süresi yer tesliminden itibaren 450(dörtyüz elli)

Takvim günüdür.

İnşaat işleri;

Geçici trafo fiderinin tesisi yapılacaktır. Geçici Trafo fideri;  3 adet 154 kV gerilim trafosu, 3 adet 154 kV akım trafosu, 1 adet 154 kV ayırıcı, 1 adet 154 kV TK’sız kesici, 3 adet 154 kV parafudr ihtiva etmektedir. Geçici trafo fiderinin tesisi işi inşaat anlamında; yukarıda sayılan primer teçhizat temelleri ile trafo platformunun temeli, OG çıkış için yapılacak pilon temelleri ve OG kablo kanalı yapım işini kapsamaktadır.

Mobil Trafo için dolgu ve sonrası platform tesis edilecektir. Bu iş kalemi inşaat anlamında; sözleşme ekinde sunulan genel yerleşime göre, 154 kV Kemer fiderinin nihayet direği ile 154 kV portal arasında trafo merkezi sınırları içerisinde kalan alanın şartnamede özellikleri verilen dolgu malzemesi ile 2 metre yükseltilmesi ve yükseltilmiş alanda mobil trafonun konuşlanacağı platform ile 154 kV inişler için kullanılacak pilonun tesisini kapsamaktadır.

İnşa edilecek binalar;

Metal Clad:

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat, kontrol ve kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat ve büro katı olarak kullanılacak 2. kattan oluşan Metal clad ve Kumanda binası inşa edilecektir.

Ambar binası:

Kapalı malzeme ambarı ve koltuk ambarı amaçlı zemin kat, büro ve kırtasiye malzemeleri koruma bulundurma amaçlı asma kattan oluşan Ambar Binası inşa edilecektir.

Trafo ve Hat Bakım Ekip Binası:

Trafo Bakım ve Hat Bakım Ekip odaları, atölye, çay ocağı tesisi amaçlı tek(zemin) katlı Trafo ve hat Bakım Ekip Binası inşa edilecektir.

Yıkılacak binalar;

Mevcut Kumanda Binası ( Zemin + 1 Kat ) ( Zemin katı kumanda katı, 1. Kat büro katı olarak kullanılan ) ve OG Kapalı Şalt Binası ile yenileme esnasında gereken tüm temel ve kanallar yıkılacaktır.

Tüm trafo merkezi alanı teknik şartnamede özellikleri belirtilen dolgu malzemesi ile doldurularak 2mt. Yükseltilecek ve tüm açık şalt temel ve konstrüksiyonları tamamlanacaktık.

Elektrik İşleri;

Geçici trafo fiderinin tesisi yapılacaktır. Geçici Trafo fideri;  3 adet 154 kV gerilim trafosu, 3 adet 154 kV akım trafosu, 1 adet 154 kV ayırıcı, 1 adet 154 kV TK’sız kesici, 154 kV parafudr ihtiva etmektedir. Geçici trafo fiderinin tüm primer ve sekonder bağlantıları yüklenici tarafından yapılacak ve Geçici trafo fiderinde kullanılacak primer ve sekonder malzemenin ( Güç trafosu ve 795 MCM iletken hariç)  temini yükleniciye aittir. Malzemenin yüklenici tarafından temin edilmesi aşamasında malzeme temininde sıkıntı olması halinde, temin edilemeyen malzeme TEİAŞ-Antalya ambarında mevcut ise keşif birim fiyatları baz alınarak TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından belirlenecek malzeme bedelinin sözleşmede belirtilen yüzdelik oran tutarında teminat mektubu karşılığında ve yeddi-i emin tutanağı ile yükleniciye verilebilecektir. Bu konuda tüm yetki ve salahiyet 19.İlerim Tesis ve işletme Grup Müdürlüğü’nde dir.

Geçici trafo fideri tesisi işi elektriksel anlamda;

İstasyonda mevcut olan 154/31,5 kV 50(62,5)MVA güç trafosu A’nın (TEİAŞ tarafından enerji kesintisi yapılmasından sonra) primer bağlantılarının sökülmesini, güç trafosunun demonte edilmesini, güç trafosunun (TEİAŞ’ın onaylayacağı bir yöntem ile)  geçici trafo fiderindeki yerine naklini, geçici trafo fiderinde montajını, geçici trafo fiderinin devreye alınmasından önce primer ve sekonder testlerinin yapılmasını,

Geçici trafo fiderinin demonte edilmesi aşamasında söz konusu güç trafosunun primer bağlantılarının sökülmesini, güç trafosunun (TEİAŞ’ın onaylayacağı bir yöntem ile)  geçici trafo fiderindeki yerinden yeni tesis edilen yerine naklini, montajını, devreye alınmadan önce tüm testlerinin yapılmasını,

Güç trafosunun 31,5 kV çıkışlarının OG şalttaki ilgili hücre ile irtibatlanmasını,

Geçici trafo fideri ile ilgili primer ve sekonder projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

Mobil trafo tesisi yapılacaktır. Mobil trafo fideri tesisinde; inşaat ile ilgili aşamalar geçildikten sonra mobil trafonun platforma yerleştirilmesi, 154 kV primer bağlantılarının yapılması TEİAŞ tarafından yapılacaktır. Mobil trafonun 31,5 kV çıkışının OG baradaki ilgili hücreye irtibatının yapılması, irtibatta kullanılacak yer altı kablosunun temini ve tesisi yükleniciye aittir.

İş kapsamında;

Ana bara + transfer bara düzeninde 4 beylik 154kV şalt yapılacak olup tek hat şemasına göre;

2 adet 154kV hat fideri (Kaş, Kemer), 2 adet 154/31,5kV trafo fideri ve 1 adet 154 kV transfer fideri tesis edilecektir.

Tek hat şemasına göre; ileride yapılması öngörülen 3 adet 154 kV hat fiderine ait inşaat ve sekonder alt yapı hazırlanacak ve SDK ‘ları tesis edilecektir.

Ana bara 2×954 MCM, transfer bara ve cihazlar arası bağlantılar 1×954 MCM olacaktır.

Tüm harici primer malzemeler için krepaj mesafesi 31 mm/kV olacaktır.

İş kapsamında kullanılacak teçhizatın seçiminde ortam sıcaklığı – 5°C ile + 50°C olarak düşünülecektir.

Komple yeni, iki parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir.

Metal clad hücrelerin şalt holündeki yerleşimi her bir bara parçası karşılıklı olacak şekilde iki sıra yapılacaktır. Birinci bara parçasına ilişkin sırada; güç trafosu giriş, ölçü, 9 adet hat çıkış (1 adet otoprodüktör olmak üzere), yardımcı servis, kuplaj ve ileride kapasitör için 1 boş (temin edilmeyecektir) hücreleri için gereken yer göz önüne alınarak 14 hücrelik ölçülendirme yapılacaktır. İkinci bara parçasına ilişkin sırada ise güç trafosu giriş, yardımcı servis, ölçü, 9 adet hat çıkış (1 adet otoprodüktör olmak üzere), bara yükseltme (adaptasyon) ve bir adet kapasitör çıkışı hücreleri için gereken yer göz önüne alınarak 14 hücrelik ölçülendirme yapılacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (2 adet 36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160 kVA, Dyn5, %4Uk:4,5) temin edilerek, metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

İstasyonda kullanılacak tüm rölelerin, akım giriş bobinlerinin 1A ve 5A’e uygun olması gerekmektedir.

Tüm kumanda ve röle panoları, AC/DC panoları, tüm SDK’lar ve tüm sekonder kablolar yenilenecek ve kumanda binasına irtibatı yapılacaktır.

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 8 fider işlenmek üzere 4 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154 kV kumanda panolarına her fider için 3 adet ampermetre,1 adet kvoltmetre ve 1 adet analizör konulacaktır.

154kV şalt için 2 adet röle panosu temin edilecektir.

Merkeze event recorder (olay kaydedici) sistemi kurulacaktır.

31,5 kV hat fiderlerinde ve 31,5 kV trafo çıkış fiderlerinde kullanılacak aşırı akım + toprak rölelerinin yönlü koruma ihtiva etmesi gerekmektedir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 6 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, 5 ve 6 nolu kumanda panolarına dörder(4’er) adet hat fideri, 3 nolu kumanda panosunda Tr.a, Tr.b ve kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet wattmetre, trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ve 1 adet analizör konulacaktır.

Tesis edilecek geçici trafo fiderinin tüm primer ve sekonder bağlantıları yapılacaktır.

Merkez için;

1 adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP), 154kV sistem için 8 adet( 2 adet Trafo,1 adet Geçici trafo, 5 adet hat için)  SDK temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Mevcut sayaç panosu yeni kumanda binasına taşınacaktır.

48 V DC sistem için 2 adet, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve ayrıca 1 adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

48 V DC ve 110 V DC sisteme ait ikişer adet redresörler ve aküler (2 V’luk toplam 158 adet) temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

Merkez için güvenlik kamera sistemi kurulacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet 16 girişli,  33kV her kumanda panosuna en az 2 adet 16 girişli, her AC yardımcı servis panosuna 1 adet ve her 110 V DC panosuna 1 adet en az 16 girişli sinyal cihazı konulacaktır,

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

İstasyondan demontajı yapılacak olan 154kV ve 31,5kV tüm primer teçhizat( akım trafosu, gerilim trafosu, hat tıkacı, ayırıcı, kesici, nötr direnç), 31,5 kV hücre duvarları(metal olanlar), 31,5 kV ana bara, transfer bara, kumanda ile röle panoları, redresörler, aküler, SDK’lar, koruma ve kumanda kabloları yüklenici tarafından TEİAŞ ambarlarına teslim edilecektir.

Yukarıda kapsamı verilen işin, bölgenin 154kV enerji bağlantısı olmadan O.G. sistemden bağlantısının mümkün olmaması sebebi ile aşağıda belirtilen aşamalar izlenerek yapılması gerekmektedir;

 • Şartname ekinde sunulan Genel Yerleşime göre Geçici trafo fiderinin tesisi ve mevcut O.G. şalttaki ilgili hücre ile irtibatlanıp devreye alınarak kısmi geçici kabulünün yapılması,
 • Şartname ekinde sunulan Genel Yerleşime göre mobil trafo bölgesinin zeminini yükseltmek, mobil trafo platformunun tesisi ve mobil trafonun TEİAŞ tarafından montajının yapılmasına müteakip mevcut O.G. şalttaki ilgili hücre ile irtibatlanması,
 • 1 ve 2. maddelerdeki işlemler gerçekleştikten sonra mevcut 154kV şalt komple demonte edilip, bütün temel ve kanalların yıkılarak, 154kV şalt dolgu malzemesi ile doldurularak 2mt yükseltilecektir.
 • 4 beylik 154kV şaltın tek hat şemasına göre tesisi
 • Metal Clad binasının tesisi
 • Boşta duran 50 MVA ’lık trafonun yeni Metal Clad binasının O.G. barasını besleyecek şekilde tesis edilmesine müteakip Geçici Trafo fideri demontaj edilecek, bütün temelleri ile birlikte yıkılacak ve Geçici Trafo fiderinde kullanılan güç trafosunda yeni Metal Clad binasının O.G. barasını besleyecek şekilde tesis edilecektir.
 • Bu işlemlerden sonra mobil trafo demonte edilecek.
 • Eski bina yıkılacak. Trafo merkezi sahasındaki kalan kısmın dolgusu yapılacaktır.
 • Tüm elektriksel ve inşaat işlerinin bitmesine müteakip Çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.

Kullanılacak Malzeme

 1. 10 kVA lık Jeneratör
 2. ” Güç Trafosu (154/34,5 kV 50 MVA )”
 3. YARDIMCI SERVİS TRAFOSU  (36kV, 160kVA  )
 4. KESİCİ TK’SIZ  (170 kV, 2000 A, 31,5 kA )
 5. KESİCİ TK’LI   (170 kV, 2000 A, 31,5 kA )
 6. NORMAL AYIRICI  (170 kV 1250 A, 31,5 kA  Mot. Kum. )
 7. TOPRAK BIÇAKLI AYIRICI (170 kV 1250 A, 31,5 kA  Mot. Kum. )
 8. AKIM TRAFOSU (170 kV, 400-800-1200-1600/1-1-1A, 31,5kA,Sn:0,5Fs5+5P20+5P20,15+30+30VA)
 9. AKIM TRAFOSU   (170 kV, 100-200-400/1-1A, 31,5kA, Sn:5P20+5P20, 30+30VA)
 10. AKIM TRAFOSU    (170 kV, 100-200-400/1-1-1-1A, 31,5kA,Sn:0,5Fs5+5P20+5P20+5P20, 15+30+30+30VA)
 11. GERİLİM TRAFOSU (170 kV, 154/v3 / 0,1/v3 /0,1/3  , 10+10 VA 4500PF Sn:0,5+3P)
 12. HAT TIKACI (170 kV, 1250 A, 0,5mH, 31,5 kA)
 13. PARAFUDR (144 kV, 10 kA, ZnO, Sn:3  )
 14. PARAFUDR (36 kV, 10 kA, ZnO, Sn:2) )
 15. METAL CLAD TRAFO GİRİŞ FİDERİ
 16. METAL CLAD  HAT FİDERİ
 17. METAL CLAD  KUBLAJ FİDERİ
 18. METAL CLAD OTOPRODÜKTÖR FİDERİ
 19. METAL CLAD GERİLİM TRAFOSU VE  TOPRAK BIÇAĞI FİDERİ
 20. METALCLAD YARDIMCI SERVİS TRAFOSU FİDERİ
 21. METALCLAD KAPASİTÖR HÜCRESİ
 22. METALCLAD  BARA ADAPTASYON (BARA YÜKSELTME) HÜCRESİ
 23. BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI  (954 MCM)
 24. “BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI (795 MCM)”
 25. YER ALTI KABLOSU (36 kV, (1×240) mm^2/ FAZ XLPE güç kablosu)
 26. YER ALTI KABLOSU (1 kV, 3×185/95mm^2 )
 27. KABLO BAŞLIĞI (31,5 kV )
 28. NÖTR DİRENCİ (20 OHM, 1000 A, 36/V3 kV )
 29. TOPRAKLAMA İLETKENİ (120 mm2 ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN)
 30. TOPRAKLAMA İLETKENİ  (50 mm2 FENS TOPRAKLAMASI)
 31. TOPRAKLAMA İLETKENİ  (30×5)   (BAKIR LAMA)
 32. “TOPRAKLAMA KAZIĞI (2,5 m BOYUNDA, 22 mm ÇAPLI, 3mm BAKIR KAPLI)”
 33. “ÇELİK ŞERİT (30*3mm^2 galvanizli, Faraday Kafesi için)”
 34. KORUMA İLETKENİ (96 mm2 çelik)
 35. MESNET İZOLATÖRÜ (170 kV, C4-750, HARİCİ)
 36. MESNET İZOLATÖRÜ  (170 kV, C6-750, HARİCİ)
 37. GERGİ VE ASKI TAKIMI HIRDAVATI       (170 kV)
 38. ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU  (170 kV)  (SİS TİPİ) (PORSELEN veya  CAM)
 39. GERGİ VE ASKI TAKIMI HIRDAVATI (170 kV’luk Akım Bölücü Takım )
 40. GERGİ TAKIMI HIRDAVATI(KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI )
 41. GERGİ VE ASKI TAKIMI HIRDAVATI (36 kV )
 42. ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU  (36 kV) (SİS TİPİ) (PORSELEN ve CAM)
 43. KUMANDA PANOSU (170 kV )
 44. RÖLE PANOSU (170 kV)
 45. KUMANDA PANOSU (36 kV )
 46. SENKRON PANOSU
 47. İZOLATÖR GRUBU (170 kV, Akım Bölücü 3’lük Takım Sis Tipi )
 48. BİLGİ TOPLAMA PANOSU
 49. OLAY KAYDEDİCİ SİSTEMİ
 50. TOPRAKLAMA İLETKENİ (35 mm2  AYDINLATMA TOPRAKLAMASI)
 51. SAYAÇ PANOSU                               (DONANIMLI)
 52. “SAHA DAĞITIM KUTUSU ( 60x80x120cm ÖLÇÜLERİNDE)”
 53. REDRESÖR (110 V DC)
 54. REDRESÖR(48 V DC)
 55. AKÜ
 56. 48 V DC PANO
 57. AC PANO (DONANIMLI)
 58. DC PANO  (110V DC, DONANIMLI)
 59. AYDINLATMA DİREĞİ
 60. HARİCİ ŞALT AYDINLATMA  110 W DC)
 61. HARİCİ ŞALT AYDINLATMA  (250 W AC)
 62. HARİCİ ŞALT AYDINLATMA   (PROJEKTÖR   400 W)
 63. KESİCİ (36 kV) (BARA GİRİŞ İÇİN ARABALI, KOMPLE)
 64. KESİCİ (36 kV) (DAĞITIM FİDERLERİ İÇİN ARABALI, KOMPLE)
 65. KESİCİ KURMA MOTORU  (BARA GİRİŞ FİDERİ İÇİN)
 66. KESİCİ KURMA MOTORU  (DAĞITIM FİDERLERİ İÇİN)
 67. KESİCİ AÇMA BOBİNİ (BARA GİRİŞ FİDERİ İÇİN)
 68. KESİCİ KAPAMA BOBİNİ (BARA GİRİŞ FİDERİ İÇİN)
 69. KESİCİ AÇMA BOBİNİ  (DAĞITIM FİDERLERİ İÇİN)
 70. KESİCİ KAPAMA BOBİNİ (DAĞITIM FİDERLERİ İÇİN)
 71. O.G. SİGORTA BUŞONU (GERİLİM TRAFOLARI İÇİN)
 72. O.G. SİGORTA BUŞONU   (SERVİS TRAFOLARI İÇİN)
 73. AKIM TRAFOSU (OG TRAFO FİDERLERİ İÇİN)
 74. AKIM TRAFOSU  (OG HAT FİDERLERİ İÇİN)
 75. O.G. GERİLİM TRAFOSU
 76. O.G. TOPRAKLAMA AYIRICISI
 77. O.G. MESNET İZOLATÖRÜ
 78. AMPERMETRE   (TRANSDÜSERLİ)
Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.